Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 9 - Mellemgade, Lille Kongegade, Kongegade og Korsgade

loading image
Henter kort...
static-map

Karréens facade mod Mellemgade består af en meget ensartet række af ”ildebrandshuse”; Siden mod Kongegade viser derimod et meget uroligt billede, præget af om- og nybygninger, opdeling af grunde og forhøjelser af ældre huse. De små grunde på nordsiden af Kongegade står i tydelig kontrast til de store grunde på sydsiden og viser byens gamle struktur med store grunde langs byens ”kanter” og mindre grunde i ”inderkarréerne”.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant i arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Kigget hen ad Mellemgade fra Korsgade mod øst med kirkespiret over tagene hører til byens mest homogene helheder. Også gårdsrummet bag hjørnerne af Lille Kongegade hører til de bedste helheder i den gamle bydel med bindingsværksfacader omkring en gårdsplads med oprindelig pigstensbelægning. Inde i karréen er der også andre interessant detaljer – men samtidig præges karréen af den hårde udnyttelse af grundarealerne til butiksformål. Mange af gårdspladserne er reduceret til minimale uderum, der henligger forsømte og ude af brug.

  • De enkelte huse skal så vidt muligt føres tilbage til deres oprindelige fremtræden mht. til materialer, farvesætning, vinduer og døre, så de forskellige historiske perioder afspejles bedst muligt.
  • Ildebrandshusene Kongegade, Ny Kongegade og Mellemgade skal tydeliggøres som helhed fra genopbygningen efter 1797-branden, bl.a. ved lys facadefarvning i overensstemmelse med tidens klassicistiske arkitektur.
  • Karreen trænger til en indre sanering med åbning af gårdarealerne og fjernelse af de dårligste bagbygninger.

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællingerne

Kongegade og Mellemgade er en del af det oprindelige vejnet gennem Nyborg. Ved Christian 3.s fæstningsarbejder kom "Rigets Hovedstrøg" til at løbe gennem byen fra Kongens Skibsbro og gennem Kongegade og Korsgade.

Christian 3.s vandforsyningssystem, der var en del af den store byplan for Nyborg som residenshovedstad, havde udspring i Møllegraven og forsynede Nyborg med vand og løb også til gårdene mellem Kongegade og Mellemgade.

Lag i historien

  • Lag 1 – Middelalderbyen: Kongegade (oprindeligt Søndergade) og Mellemgade stammer helt tilbage fra byens opståen i 1200 tallet, og dannede sammen med Nørregade hovedfærdselsårerne i øst-vest retning.
  • Lag 3 - Klassicismens by: Karréen er helt nybygget efter bybrandene 1796 og 1797. De klassicistiske huse med afskårne hushjørner mod gadekryds ses ved hjørnerne mod Ny Kongegade.
  • Lag 4 – Industrialismens by: Ses især mod Kongegade, hvor en række af ejendommene er blevet fornyet eller ombygget i årene 1870-1900, afspejlende at Kongegade i denne periode udviklede sig til byens butiksstrøg.