Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Område 11 - Vægtergade, Nørrevoldgade, Baggersgade og Nørregade

loading image
Henter kort...
static-map

Området indrammet af Vægtergade, Nørrevoldgade, Baggersgade og Nørregade.

Karreens vestlige del mod Vægtergade nedbrændte under bybranden i 1797, og her er endnu bevaret et bindingsværkshus opført efter denne brand. Karreens to bindingsværkshuse i Nørregade 15 og 17 undgik bybranden 1797 og formodes opført i begyndelsen af 1700-tallet. Karreen rummer butikker og erhverv og fremstår lidt fragmenteret, men velholdt. Karréen indeholder en stor gård med flere baghuse og uden samlet plan. Der er fornyligt, evt. ved byfornyelsen i 1990 forsvundet en bevaringsværdig belægning i gården.

Historiske ejendomsoplysninger: Se Nyborg Lokalhistoriske Arkivs ejendomsregistrant på arkiv.dk under R2:

arkiv.dk | Ejendomme og ejere i det gamle Nyborg 1683-1985 Ejendomsregistranter med tilhørende kort

Baggersgade, som er et resultat af gadegennembruddet i 1935 virker fragmenteret med huse fra forskellige tidsaldre og en brandgavl, der vidner om nedrivningen i forbindelse med gadegennembruddet. De øvrige gader i karréen virker harmoniske med bebyggelse i 1 til 2 etager.

Baggersgade i en smallere udgave eksisterede allerede i 1935 og husrækken på østsiden af gaden er fra før gadegennembruddet. Baggersgade kan bearbejdes, så dens rolle i gadegennembruddet i 1935 tydeliggøres, og den kommer til at adskille sig fra andre gader i Nyborgs bymidte. Denne særlige rolle, som ramme for den voksende bilisme og adgangsvej til Storebæltsfærgerne ved Kongens Skibsbro kan gøres til nogen særligt f.eks. ved tidstypisk vejbelægning og gadebelysning i gaden. Butiksindretning og facadeskilte samt trafikskilte kan afspejle 1930-50’erne.

Nord for Nørrevoldgade, hvor Prins Carls Bastion lå (en del af den er rekonstrueret øst for Ravelinsvej) kunne indgangen til Nyborg over voldgraven tydeliggøres f.eks. ved at vise at bastionen bliver gennemskåret af vejen. Nu fremstår voldafsnittet som en løsreven bastion.

På længere sigt kunne ejendommene af blandet kvalitet vest for Baggergade og langs Nørrevoldgade nedrives, og Nørrevold (inkl. strækningen med Frederik Nielsens Eftf. Nyborg A/S) indtil Teknik- og Miljøforvaltningens bygning i Nørrevoldgade 9 genopføres. Under den kunne der etableres underjordisk parkering, så Nyborg fortsat har rigeligt med parkeringspladser til de handlende og kulturarvsturisterne, og byens pladser er frigjort fra biler og dermed forskønnes.

Længere nede mod Vor Frue Kirke i Baggergade 1 kunne man ønske sig at facaden og klinkebeklædningen på Palle Suensons smukke og funktionalistiske Sparekasse for Nyborg By og Omegn fra 1938 blev reetableret, så fortællingen om Baggergade og de nye tider, bilismen og moderne færgefart i Nyborg kan tydeliggøres og historien om “Vejen” og infrastrukturen således fortælles i kulturarvs-fortællingen.

Generelt bør alle bygninger have lyse farver, både i sammenhæng med de klassicistiske ”ildebrandshuse” og de modernistiske bygninger langs Baggersgade.

Nørrevoldgade er forholdsvis velholdt med velproportionerede bygninger fra 1900 og 1998. Bygningen på hjørnet mod Baggergade, Baggersgade 9, er i 3 etager og tydeligt højere end nabobygningerne og vidner med sin eksponerede brandgavl mod Baggersgade tydeligt om gadegennembruddet i 1935.

Nørregade er en af de ældste gader i Nyborg og en del af den oprindelige middelalderby fra Nyborgs opståen ca. år 1200. Gadeafsnittet, der her beskrives, fremstår smukt og velbevaret med lave 2-etagers bindingsværkshuse formodentlig fra begyndelsen af 1700-tallet. Vinduerne i facaderne er desværre udskiftet med klodsede termovinduer, men husene kunne med nye vinduer med koblede rammer fremstå smukke og tidstypiske.

Vægtergade har huse fra mellem 1798 og 1900 og fremstår som en aktiv og velholdt gade i Nyborg, med butikker og biograf. Vinduerne i facaderne er som mange andre steder udskiftet med termovinduer, men husene kunne her også have fordel af nye vinduer med koblede rammer.

Vejledninger til bygningskulturen i Nyborg bykerne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune har udarbejdet vejledninger, der redegør for metoder og materialer ved renovering af bevaringsværdige huse i Nyborg med udgangspunkt i arkitekturen her.

Se og hent følgende (fire) vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne. Dit hus; Klassicistiske facader; Historicistiske facader; Modernistiske facader.

Helhed

Fortællingerne

Baggersgade blev hovedfærdselsåren igennem Nyborg efter gadegennem-bruddet i 1935 og var en del af infrastrukturen på tværs af Danmark indtil 1957.

Karreen grænser i nord til Nørrevold, Prins Carls Bastion.

Lag i historien

  • Lag 1 – Middelalderbyen: Nørregade med sifegaden Vægtergade er en del af den middelalderlige bystruktur med dybe grunde mod nord
  • Lag 3: Klassicismens by: Facaderne mod Nørregade – og enkelte huse mod Vægtergade indgår i helheden, genopført efter branden 1797
  • Lag 6: Saneringernes by: Den nye ”infill”-bebyggelse mod Baggersgade er et resultat af byfornyelsen i 1980´erne