I 2011 vedtog Nyborg Byråd et visionsoplæg fra Østfyns Museer under titlen ”Nyborg som verdenskulturarv – En vision”. Mere konkret gik visionen ud på at genskabe forståelsen af Nyborg Slot og by som Danmarks middelalderlige hovedstad og i forbindelse hermed gøre Nyborg til en værdig kandidat til UNESCO’s verdensarvsliste – et initiativ der udover museet og kommunen tillige krævede et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen som ejer af Nyborg Slot og borgholm og som fredningsmyndighed. Det stod ligeledes klart, at initiativets gennemførelse ville kræve en åben og inddragende profil i forhold til det omgivende samfund, herunder også det lokale handels- og erhvervsliv, og at det ledsagende mål måtte være at gøre kulturarven til en aktiv ressource også for bosætning, turisme og økonomi.

Her i 2019 kan det konstateres, at realiseringen af visionen er nået ganske langt. Efter en international arkitektkonkurrence og takket være store bevillinger fra A.P. Møller Fonden og Realdania samt stat og kommune er der nu igangsat et stort og unikt kulturarvsprojekt omfattende en restaurering af det middelalderlige slot, tilbygningen af et nyt besøgscenter samt en genfortolkning af slottets turneringsplads. Projektet forventes tilendebragt i 2021.

Samtidig er der satset markant på forskning og formidling vedrørende Nyborgs unikke historie som Danehofbyen med slottet (”Middelalderens Christiansborg”) og senere som Danmarks første kongelige residensstad. En 400-årig historie midt i Danmarkshistorien og med klare udblik og sammenhænge til den europæiske historie. En position for slot og by, der voksede ud af grundlæggelsen som Danmarks befæstede infrastrukturelle knudepunkt. Nyborg er Danmarks Riges Hjerte.

Sideløbende hermed er den unikke historie blevet levendegjort med markante årlige events som Danehofmarked, Norden i Nyborg, Reformationsdage og Jul i den gamle Kongeby, ligesom der er opbygget et stort frivilligt netværk og en række historiske laug, der deltager i og gør disse aktiviteter mulige.

Nyborg satser stort på sin kulturarv, der medtænkes overalt i byens vækstpolitik, hvorfor ”Nyborg – Danmarks Riges Hjerte” nu er byens officielle slogan.

Hovedtrækkene af byens helt særlige fortælling er også bevaret fysisk som en unik stedbunden kulturarv med sin middelalderlige bystruktur, infrastruktur og hovedikoner (slot, turneringsplads, landport og skibsbro, kirke og fæstning). Det er netop kombinationen af denne fysiske kulturarv og de tilknyttede fortællinger af stor national og international betydning, der giver Nyborg sit verdensarvspotentiale, og på basis heraf søges Nyborg slot og by netop nu optaget på den danske verdensarvs tentativliste.

Som et led i verdensarv-visionen har Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Slots- og Kulturstyrelsen derfor samarbejdet om at opstille denne Kulturarvsmasterplan (KAMP) for Nyborg og Østfyn. Planen har et sigte på 50 år og skal fungere som et styringsredskab til at fremtidssikre, udvikle og tydeliggøre kulturarven i byen, herunder at sikre et effektivt og smidigt samarbejde mellem fredningsmyndighederne, kommunens plan- og anlægsadministration samt museets varetagelse af de kulturhistoriske interesser. Det er tillige et mål at gøre borgere og bygningsejere bevidste om byens og egnens rige kulturliv.

Udgangspunktet er således den store fortælling om Nyborg – Danmarks Riges Hjerte, og KAMPs mission er at fremdrage de vigtige kulturmiljøer, bygninger, forløb og fortællinger, der er særlig relevante i forhold hertil, ligesom man gennem udpegningen af konkrete indsatsområder og målsætninger kan evaluere og vurdere effekten heraf i forhold til dels de centrale kulturarvsværdier, men også i forhold til byens liv og rum. Metoden er nyskabende ved på en gang at have det lange perspektiv på 50 år og samtidig være et fleksibelt værktøj, som kan indarbejde fremtidige udviklinger, som vi ikke kender i dag. Det vil således være naturligt at revurdere og revidere KAMP, herunder denne rapport for hver 5. eller 10. år afhængig af udviklingens styrke og øget viden på kulturarvsområdet.

Det er vores håb, at Kulturarvsmasterplanen vil udgøre et solidt fundament for Nyborgs udvikling de kommende årtier – og at dette hæfte samtidig vil medvirke til at give byens borgere en endnu bedre forståelse for deres unikke by.

 

Kenneth Muhs

Borgmester, Nyborg Kommune

Erland Porsmose

Museumsdirektør, Østfyns Museer