Som et led i verdensarv-visionen har Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Slots- og Kulturstyrelsen arbejdet på at udarbejde denne Kulturarvsmasterplan (KAMP) for Nyborg og Østfyn. Planen har et sigte på 50 år, og skal fungere som et styringsredskab til at fremtidssikre, udvikle og tydeliggøre kulturarven i byen.

Udgangspunktet er således den store fortælling om Nyborg – Danmarks Riges Hjerte, og KAMPs mission er at fremdrage de vigtige kulturmiljøer, bygninger, forløb og fortællinger, der er særlig relevante i forhold hertil. Ligesom man gennem udpegningen af konkrete indsatsområder og målsætninger kan evaluere og vurdere effekten af konkrete indsatser og handlinger i forhold til dels de centrale kulturarvsværdier, men også i forhold til byens liv og rum. Metoden er nyskabende ved på en gang at have det lange perspektiv på 50 år, og samtidig være et fleksibelt værktøj, som kan indarbejde fremtidige udviklinger, som vi ikke kender i dag.

Luftbillede fra 2016 af Nyborgs bymidte med havnen i baggrunden. Foto Nyborg Kommune

Målsætningerne for Kulturarvsmasterplanen

  • At sikre og tydeliggøre Nyborgs unikke kulturarv gennem en målrettet og langsigtet administration.
  • At lade KAMP – i form af nærværende rapport - indgå som et strategisk led i kommuneplanen, og herfra udmønte den i det videre planlægningsarbejde, samt i ejendomserhvervelser etc.
  • At lade resultaterne af registrering og vurdering indgå i kommunens byggeadministration.
  • At stille resultaterne til rådighed for grundejere og offentlighed, og derigennem opnå en større forståelse for Nyborgs unikke kulturarv. Til disse formål stilles oplysningerne på kvarter og ejendomsvis til rådighed for administrationen og offentligheden via en digital portal.
  • At gøre kulturarven til ressource for øget bosætning, turisme og erhverv i kommunen.
  • Det er endvidere målsætningen, at den færdige KAMP skal indgå i en kommende ansøgning om at komme på UNESCO´s verdensarvsliste i 2021.