Beskrivelse

Under Reformationskongens regeringsår (1536- 1559) markerede flere af regeringens ledende mænd sig med imponerende herregårdsanlæg på Østfyn, ligesom de med flid markerede sig som fyrster, der i lighed med kongen var af Guds Nåde og dermed også kunne fordre ubetinget lydighed af deres undersåtter i de respektive ”fyrstendømmer”. Ikke blot herregårdanlæg, men tillige ny- og ombygning af samt udsmykning af kirker til herskabskirker var medier til at formidle reformationens budskab om, at al øvrighed var indsat af Gud og følgelig havde krav på absolut lydighed.

”Reformationsruten” på Østfyn omfatter kansler Johan Friis’ prægtige Hesselagergård med den tilhørende markant ombyggede Hesselager Kirke med slægtens unikke gravminder. Endvidere Egeskov Slot, opbygget af daværende lensmand på Nyborg Slot og rigsmarsk Frands Brockenhuus, i øvrigt også her med ombygning og udsmykning af sognekirken i Kværndrup. Endelig er der rigshofmester Christoffer Valckendorfs imponerende projekt med opbygningen af herregården Glorup, samt flytning og nyopførelsen af sognekirken i Svindinge sogn, der blev en sand demonstration af en lokal ”fyrstes” manifestation som kristen øvrighed. Disse er reformationstidens store monumenter i det østfynske landskab, men da kongemagten i løbet af 1560’erne og 1570’erne opgav at satse på Nyborg som residensstad, blev de kongelige besiddelser på Østfyn ofte brugt som ”bytteobjekter”, når kongen mageskiftede sig til gårde og gods på det nye primære interesseområde: Nordsjælland. På denne vis blomstrede det østfynske herregårdsbyggeri i endnu en 50-års periode efter residenstidens gyldne år.

Afhændet krongods indgik således som en del af forudsætningen for etableringen af følgende østfynske godser med nybyggede herregårdsanlæg fra renæssancen: Ulfeldsholm (nuværende Holckenhavn), Skovsbo, Ravnholt og Juulskov. To ”uægte” kongesønner blev tillige forsynet med nye østfynske herregårdsbyggerier: Rønninge Søgård og Ulriksholm. Den endelige opgivelse af Nyborg Slot og Ladegård (med tilhørende fæstegods) i kølvandet på svenskekrigene førte til oprettelsen af Raschenberg (nuværende Juelsberg) og Risinge. Det blev således i meget høj grad kronens skiftende politik vedrørende Nyborg Slot og by i perioden ca. 1480-1660, der omformede det østfynske landskab til det tætte herregårdsland, vi kender i nutiden.

Glorup herregård. Kristian Lilholt, Visit Nyborg